Adatkezelési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

Mint az Önök előtt is ismert 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR). Figyelemmel arra, hogy a
jogszabályváltozásnak megfelelően módosítottuk Adatkezelési Tájékoztatónkat, ezért Ügyfeleink teljes körű
tájékoztatása érdekében jelen levelünk mellékleteként megküldjük annak kivonatát. Kérjük Önöket, hogy a
Kivonatot, illetve a Tájékoztatót figyelmesen olvassák el.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Társaságunk és az Önök között fennálló szerződés teljesítésével és
létrejöttével összefüggésben Társaságunk az Önök által megadott kapcsolattartó(k) személyes adatait
kezeli.
Figyelemmel arra, hogy a GDPR alapvető követelményként támasztja az adatpontosságot, ezért ez úton
kérjük közreműködésüket a szükséges adategyeztetés elvégzésében.
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben jelen megkeresésünkre válasz nem érkezik Önöktől a megadott
határidőn belül, ezt akként kell értelmezni, hogy az Önök által korábban megadott személyes adatokban az
adatkezelés, illetve az azt követően esetlegesen közölt legutóbbi változás kezdete óta (újabb) változás nem
következett be.
Kérdés esetén állunk rendelkezésükre.

Együttműködésüket előre is köszönve,

Tisztelettel,
Koncz Mihály
Latimin-Ker Kft

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Mint az Önök előtt is ismert 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR). Figyelemmel arra, hogy a
jogszabályváltozásnak megfelelően módosítottuk Adatkezelési Tájékoztatónkat, ezért Ügyfeleink teljes
körű tájékoztatása érdekében jelen levelünk mellékleteként megküldjük annak kivonatát. Kérjük Önöket,
hogy a Kivonatot, illetve a Tájékoztatót figyelmesen
olvassák el.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Társaságunk és az Önök között fennálló szerződés teljesítésével és
létrejöttével
összefüggésben Társaságunk az Önök által megadott kapcsolattartó(k) személyes adatait kezeli.
Figyelemmel arra, hogy a GDPR alapvető követelményként támasztja az adatpontosságot, ezért ez úton
kérjük közreműködésüket a szükséges adategyeztetés elvégzésében.
Ennek keretében kérjük, hogy a közöttünk fennálló valamennyi szerződéses jogviszony
vonatkozásában az Önök részéről ki jelölt kapcsolattartóval amint Társaságuk
képviselőjének hatályos adatai t (név, telefonszám, e-mail cím, beosztás) szíveskedjenek
megküldeni részünkre annak érdekében, hogy ezen adatokat Társaságunk összevethesse az általunk
tárolt adatokkal és így el tudja végezni szükség esetén a nyilvántartás módosítását, frissítését.
Kérjük, hogy az adatok megadásához, valamint egyéb adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásuk
megadásához a jelen levél mellékleteként csatolt formanyomtatványt szíveskedjenek használni és
azt kitöltve visszaküldeni Társaságunk részére latiminkft@gmail.com e-mail címre, jelen levél
kézhezvételét követő 30 napon belül. Tájékoztatom Önöket, hogy a kapcsolattartók, valamint Társaságuk
képviselőjére vonatkozó személyes adatok kezelésére az alábbi jogalapból kerül sor: (i) Önök önkéntesen
adták meg adataikat a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés érdekében, ezért Társaságunk az
Önök hozzájárulása alapján kezeli a felsorolt adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontjával összhangban. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
mivel az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor.
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben jelen megkeresésünkre válasz nem érkezik Önöktől a
megadott határidőn belül, ezt akként kell értelmezni, hogy az Önök által korábban megadott
személyes adatokban az adatkezelés, illetve az azt követően esetlegesen közölt legutóbbi
változás kezdete óta (újabb) változás nem következett be.
Kérdés esetén állunk rendelkezésükre,
Együttműködésüket előre is köszönve,
Aszód, 2018. május 23.

Tisztelettel,
Latimin-Ker Kft.
képviseletében: Koncz Mihály ügyvezető igazgató
Mellékeltek:
1.sz.Adatkezelési Tájékoztató Kivonata
2.sz. Adategyeztető Nyilatkozat
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIVONAT
Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy jelen okirat kivonata az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési
Tájékoztatónak, amely a Társaságunk által végzett adatkezelés legfontosabb szempontjait tartalmazza.
Jelen Kivonat azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa a Társaságunk, mint
adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Kivonat az Általános
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékletét képezi, és a Kivonatban nem tárgyalt témák,
kérdéskörök vonatkozásában az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók, és ezekkel együtt értelmezendő. Az aktuális és teljes Általános
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót teljes terjedelmében Társaságunk
http://epitesvallalkozas.hu//tevekenyseg/
weboldalán érheti el, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén.
A. Kiknek szól jelen Tájékoztató, kik az érintettek?
Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve –azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő szerződés teljesítése, illetve
megkötése érdekében, illetve arra tekintettel, valamint az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az
Adatkezelő munkavállalóira külön szabályzat és tájékoztató irányadó. Az érintettek tehát jelen
Tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait
megigénylők, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes
személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, a kamerarendszer
által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók, Adatkezelő weboldalát látogatók.
B. Ki az Ön adatainak kezeléséért felelős Adatkezelő?
Latimin-Ker Kft
Székhely 2170 Aszód Ősz u.52
Cégjegyzékszám 13-09-068152
A nyilvántartó bíróság megnevezése Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám 10925368-2-13
Telefonszám +36 30 232 6831
E-mail cím latiminkft@gmail.com
Honlap cím http://epitesvallalkozas.hu/
Képviseli Koncz Mihály ügyvezető igazgató
Képviselő elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím) +36 30 232 6831 latiminkft@gmail.com
C. Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig
kezeli az adatait?
1. Adatkezelési tevékenység megnevezése: EGYSZERI INFORMÁCIÓ KÉRÉS
Érintettek köre kezelt adatok adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér
személyes adatainak megadása mellett. Név azonosítás önkéntes hozzájárulás telefonszám kapcsolattartás
önkéntes hozzájárulás, e-mail cím kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, kérdés/megkeresés tartalma
válaszadás önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig.
2. Adatkezelési tevékenység megnevezése: AJÁNLATKÉRÉS
Érintettek köre kezelt adatok adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér
személyes adatainak megadása mellett. Név azonosítás önkéntes hozzájárulás
telefonszám kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, e-mail cím kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás
kérdés/kérés tartalma ajánlatadáshoz szükséges önkéntes hozzájárulás kiválasztott termék vagy
szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges önkéntes hozzájárulás rendelet termék szolgáltatás
megnevezése ajánlatadáshoz szükséges önkéntes hozzájárulás rendelet termék szolgáltatás darabszáma
ajánlatadáshoz szükséges önkéntes hozzájárulás, igényelt szállítási vagy teljesítési határidő
ajánlatadáshoz szükséges önkéntes hozzájárulás, speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
önkéntes hozzájárulás.

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
3. Adatkezelési tevékenység megnevezése: KAMERARENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Érintettek köre kezelt adatok adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
Minden természetes személy, aki az Adatkezelő székhelyére, mint védett területre belép. a megfigyelt
területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszó arcképmása személy-, és vagyonvédelem,
önkéntes hozzájárulás és az Adatkezelő jogos érdeke egyéb, a megfigyelőrendszer által
rögzített személyes adata, így a személy mozgása is személy-, és vagyonvédelem,
A Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve figyelemfelhívó jelzéseket helyezett el arról a tényről,
hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszer van alkalmazásban.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában az SzVMt. 31. § (2) bekezdésének megfelelően 3
munkanap.
A felvételek felhasználása: jogsértések bizonyítása, az irodaház területére engedély nélkül belépők
azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének
dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata
4. Adatkezelési tevékenység megnevezése: SZERZŐDŐ PARTNER TERMÉSZETES SZEMÉLY
KAPCSOLATTARTÓJA, ÉS KÉPVISELŐJE
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
Érintettek köre kezelt adatok adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
Minden természetes személy, aki a szerződéses partnerének kapcsolattartójaként kerül megjelölésre és
akinek személyes adatai megadásra kerülnek. név azonosítás önkéntes hozzájárulás és szerződés
teljesítése telefonszám kapcsolattartás e-mail cím kapcsolattartás munkakör, beosztás azonosítás
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogköre szerződés teljesítése
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és szerződéses Partnere között fennálló szerződéses jogviszony
során kapcsolattartás és a szerződésben megjelölt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
5. Adatkezelési tevékenység megnevezése: TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNER ADATAINAK
KEZELÉSE
Érintettek köre kezelt adatok adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
Minden természetes személy, aki a szerződéses partnerének kapcsolattartójaként kerül megjelölésre és
akinek személyes adatai megadásra kerülnek. név azonosítás önkéntes hozzájárulás és szerződés
teljesítése telefonszám kapcsolattartás e-mail cím kapcsolattartás anyja neve azonosítás születési helye,
ideje azonosítás lakcíme azonosítás bankszámlaszáma azonosítás szerződésben rögzített, a
jogviszonnyal kapcsolatos adatok (így a megrendelt termék/szolgáltatásra vonatkozó adatok, határidők,
jogok és kötelezettségek, teljesítési hely) szerződés teljesítése
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a Partner között szerződés megkötése, és a szerződéses Partnere
között fennálló szerződéses jogviszony során kapcsolattartás és a szerződésben megjelölt kötelezettségek
teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, illetve a Partner törlés iránti kéréséig.
6. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: A http://epitesvallalkozas.hu/
/TEVEKENYSEG/WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS
Érintettek köre kezelt adatok adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
Minden természetes személy, aki meglátogatja az Adatkezelő weboldalát. látogató, mint érintett
számítógépének IP címe statisztikai cél. A weboldal felkeresése és az így rögzített adatok kezelése
önkéntes hozzájárulásán alapul a látogató, mint érintett számítógépének beállításától függően a
böngésző és operációs rendszer típusa statisztikai cél a látogatás időpontja statisztikai cél
Adatkezelő kizárólag a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatokat gyűjti és dolgozza
fel, azzal, hogy a
látogatókat semmilyen jogszabály nem kötelezi bármilyen személyes adat megadására. Adatkezelő
munkatársai mindenkor
megfelelnek a személyes adatok biztonságos kezelésére vonatkozó szabályzat előírásainak, az
adatfeldolgozási szabályok
tekintetében pedig a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi tárgyú jogszabályok
rendelkezéseinek.
Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő
felhasználásához.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak addig tárolja az Ön
személyes adatait,, amíg az előbbiekben említett célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig
Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

A weboldal-alkalmazások legtöbb szolgáltatását szabadon, ingyenesen és regisztráció nélkül veheti
igénybe.
7. Adatkezelési tevékenység megnevezése: A http://epitesvallalkozas.hu//TEVEKENYSEG/WEBOLDALLAL
KAPCSOLATOS COOKIEK ÉS TECHNIKAI ADATOK KEZELÉSE
Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és
ideje stb.,úgynevezett cookie-kat használ.
A cookie-k olyan szöveges karakterláncok, amelyek a látogató böngészőjén keresztül és a számítógép
merevlemezén adatokat tárolnak. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának
felfedésére. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a weboldal üzemeltetőjét segítik a weboldal
optimalizálásában, abban, hogy szolgáltatásait a felhasználók szokásainak megfelelően alakítsa ki, továbbá
a cookie-k alkalmasak arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra
rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell
újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk
felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó
elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel
kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle
tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így
nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen
cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k
blokkolását illetőleg figyelmeztető üzenet megjelentetését a cookie-k elhelyezését megelőzően. Ön, mint
felhasználó/látogató beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet,
vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző
„Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
A cookie-k kezeléséről további tájékoztatást a www.allaboutcookies.org weboldalon kaphat. A cookie-kat
Adatkezelő a weboldal Ön igényeinek megfelelő kialakítására, termékeinek, szolgáltatásainak, marketing
tevékenységének javítására használja.
Hivatkozások, linkek: A weboldal harmadik személyek (azaz nem Adatkezelő által üzemeltetett)
oldalaira mutató linkeket is tartalmazhat. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a harmadik személyek által
üzemeltetett oldalak tartalmára és biztonságára, ezért nem tartozik felelősséggel azokért. Felhívjuk
figyelmét, hogy minden oldalon tekintse át az adatkezelési tájékoztatót személyes adatai megadása előtt.
D. Kik kezelik az adatokat?
Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges
mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő munkatársat foglalkoztat. Amennyiben munkatársat nem
foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.
E. Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban
az esetben azt a Tájékoztatóban az egyes adatkezeléseknél meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el.
Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók
tevékenységéért. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a
várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.
Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az
érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat
adatokat a kérelmező hatóság felé. Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett
adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok,
jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben
az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.
F. Milyen jogai vannak?
Az Info tv., valamint a GDPR alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a
törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz
való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az egyes jogok részletes meghatározásai,
korlátai a Tájékoztatóban kerültek meghatározásra.
Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 1. pontban
írt elérhetőségein.
G. Milyen esetekben kerülhet sor adatai törlésére?
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
1. kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul
végrehajtja.
2. az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az
Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály
felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az
Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
3. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelésnek már nincs célja, vagy letelt a törvényben
meghatározott időtartam. Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó időtartamokat az adatkezelések leírásai
tartalmazzák.
v. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok
törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása
mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a
jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra
alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó
adathordozót megsemmisíti.
H. Hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint
hol és hogyan élhet jogaival?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb
jogaik gyakorlását –ha azt jogszabály ki nem zárja – a latiminkft@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő
más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől
számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint
megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak
alapján.
I. Milyen jogorvoslatokkal élhet?
Önrendelkezési jog megsértése esetén:
Név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
posta cím 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap cím http://naih.hu
telefonszám +36(1) 391-1400
fax +36(1) 391 14 10
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy
jogaival, jó hírnév
megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Név Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Székhely 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
posta cím 1525. Pf. 75
e-mail cím info@nmhh.hu
honlap cím http://nmhh.hu/
telefonszám (06 1) 457 7100
fax (06 1) 356 5520
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban
az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.
J. Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok,
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen
Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is)
gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az
aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver
eszközök
védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres
biztonsági
mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár,
villámcsapás,
egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és a belső
szabályzatokkal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja, a módosításokkal
kapcsolatban tájékoztatás az Latimin-Ker Kft. weboldalán kerül közzétételre, ezért kérjük, hogy kísérje
weboldalunkat (http://epitesvallalkozas.hu/) figyelemmel.
Kelt: Aszód, 2018. május 23.
Latimin-Ker Kft.
Koncz Mihály
ügyvezető igazgató